1
قبل از صحبت در مورد روشهای مختلف فشرده سازی و کمپرسورها ، ابتدا باید دو اصل اساسی فشرده سازی گاز را بدانید. سپس این دو را با هم مقایسه می کنیم و کمپرسورهای مختلف را در این دسته ها بررسی می کنیم.دو اصل اساسی فشرده سازی چیست؟

فشرده سازی هوا (یا گاز) دو اصل کلی دارد: فشرده سازی جابجایی مثبت و فشرده سازی دینامیکی. اولین آنها شامل کمپرسورهای رفت و برگشتی (پ
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments